test2

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech, které provozuje firma HORÁK-CZ, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „OP“) byly vypracovány obchodní společností Horák - CZ, s.r.o., se sídlem Rumburk, Zadní 263/26, PSČ 408 01, IČO: 25480073, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20073 (dále jen „prodávající“), která je provozovatelem internetového portálů www.akoupelnyatopeni.cz a www.jednoduselevne.cz (dále jen „portál“ nebo též „webové stránky“).

Tyto OP jsou účinné od 25.5.2018.

Těmito OP se řídí veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, na straně jedné, a zákazníkem, na straně druhé, který od prodávajícího kupuje zboží nabízené prodávajícím na výše uvedeném internetovém portálu (dále jen „kupující“), pokud bylo zboží kupujícím objednáno na dálku, s využitím elektronických prostředků (internet, e-mailová pošta) (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva se podřizuje úpravě OP ve znění, v jakém byly tyto OP zveřejněny na portálu ke dni zaslání objednávky kupujícím prodávajícímu, na jejímž základě následně došlo k uzavření kupní smlouvy.

Právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím se podřizují českému právu, zejména úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

V případě, že je kupujícím spotřebitel, vztahují se na právní vztahy založené kupní smlouvou dále i příslušná ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele (ve smyslu § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná).

OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, nejedná jakožto spotřebitel, tedy pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto OP jsou volně přístupné na portálu www.akoupelnyatopeni.cz a https://www.jednoduselevne.cz/

Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecnými soudy v ČR, nepodaří-li se je urovnat smírnou cestou. S případnými stížnostmi se spotřebitel, nevyřídí-li věc prodávající v souladu se zákonem, obrátit na Českou obchodní inspekci.

Potvrzením seznámení se s obsahem těchto OP kupující potvrzuje, že se s nimi podrobně seznámil v dostatečném předstihu před tím, než odeslal prodávajícímu objednávku zboží a že s obsahem těchto OP

 

 

1. Objednávka zboží

Kupující objednává jím požadované zboží vyplněním objednávkového formuláře, který je dostupný na portálu, a to zpravidla v několika krocích, v rámci kterých kupující specifikuje a potvrzuje svoji osobu, objednané zboží, místo dodání zboží, cenu zboží a způsob úhrady, apod., jakož i znalost těchto OP a souhlas s jejich obsahem, vše kliknutím na příslušný odkaz. V případě, že kupujícím je spotřebitel, může být po kupujícím vyžadováno potvrzení přijetí dalších informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout dle občanského zákoníku.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, uvedené kupujícím při objednávání zboží, jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující může objednat zboží též zasláním objednávky elektronickou poštou na známou e-mailovou adresu info@akoupelnyatopeni.cz. V takovém případě je prodávající oprávněn si vyžádat od kupujícího, aby kupující potvrdil svoji znalost těchto OP a souhlas s jejich ustanoveními, případně potvrzení obdržení dalších informací, které je prodávající povinen kupujícímu, zejména pokud je kupujícím spotřebitel, poskytnout dle občanského zákoníku.

Objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy.

Prodávající zajistí, aby kupující obdržel potvrzení o tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu a to na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Toto potvrzení se nepovažuje za odsouhlasení objednávky ani za uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Objednávka kupujícího se považuje za akceptovanou prodávajícím, jakmile je kupujícímu doručeno na jím uvedenou e-mailovou adresu vyrozumění prodávajícího, že prodávající objednávku akceptuje. V případě, že po doručení objednávky jsou mezi stranami následně sjednávány bližší podmínky dodávky zboží (případně měněny parametry dodávky zboží, které kupující uvedl v objednávce), považuje se objednávka za odsouhlasenou v okamžiku, kdy se obě strany dohodnou na konečných parametrech objednávky a toto si vzájemně potvrdí.

Okamžikem akceptace objednávky prodávajícím je mezi stranami uzavřena kupní smlouva.

Prodávající je v závislosti na charakteru zboží (množství, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. V případě, že kupující nebude ochoten takovou autorizaci provést, může to být důvodem pro odmítnutí akceptace jeho objednávky prodávajícím.

V případě, že byla sjednána platba kupní ceny předem, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, a tato nebude zaplacena ani do 14 dní od data uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší od samého počátku a prodávající není povinen dodat objednané zboží kupujícímu.

 

 

2. Zboží nabízené prodávajícím k prodeji

Kupující je oprávněn objednávat zboží nabízené prodávajícím k prodeji na internetových portálech prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že údaje o váze, rozměrech, kapacitě, výkonech a ostatních parametrech zboží, uváděné na portálu, případně v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji.

Kupní ceny zboží uváděné na portále jsou uváděny vždy s DPH A NEOBSAHUJÍ NÁKLADY NA PŘEPRAVNÉ.

Cena produktů, které vidíte on-line v našem e-shopu, je konečná a již obsahuje recyklační poplatek.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila prodejní cena, za kterou prodávající nakupuje zboží od svého dodavatele. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. V tomto případě tedy k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží:

  • bezvadné, v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením účinným na území ČR,
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

V případě vad na dodaném zboží má zákazník práva vyplývající pro něj z § 2099 a následujících a § 2165 a následujících občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci vad zboží. Práva zákazníka z vadného plnění se však nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dále u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

3. Dodání zboží

Místem dodání zboží je místo uvedené kupujícím v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že byl v kupní smlouvě sjednán osobní odběr zboží kupujícím, bude zboží kupujícímu vydáno ve výdejním skladu prodávajícího, nebo na prodejně prodávajícího, na adrese HORÁK-CZ, s.r.o., Zadní 263/26, Rumburk, 40801.

Kupující si může sjednat též osobní odběr zboží na výdejním místě dopravce, který zboží přepravuje pro prodávajícího. Seznam výdejních míst je uveden níže v těchto OP (sekce Dopravní podmínky). Dopravné na výdejní místo je standardně zpoplatněno dle ceníku přepravného - viz sekce doprava.

Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny zboží (včetně balného a dopravného) způsobem, který byl sjednán v kupní smlouvě (dobírka, platba předem na účet, hotovostní platba při odběru zboží apod.). Daňový doklad - faktura je v tomto případě zasílána na mailovou adresu, uvedenou kupujícím.

V případě osobního odběru zboží kupujícím je kupující povinen před převzetím zboží předložit pracovníkovi, vydávajícímu zboží, doklad o zaplacení kupní ceny zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy. Běžná doba dodání, pokud je zboží skladem a umožňují to přepravní podmínky, bývá zpravidla 1-3 pracovních dní od okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena o dobu naskladnění. Osobní odběr zboží je možný ihned, jakmile prodávající kupujícímu potvrdí, že je zboží skladem.

Při odběru zboží jinou osobou, než kupujícím, může prodávající vyžadovat písemné zplnomocnění pro takovou osobu k odběru zboží.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o době dodání zboží, pokud nebyl sjednán osobní odběr zboží kupujícím u prodávajícího. Kupující je povinen zajistit, aby zboží mohlo být v dohodnuté době a na dohodnutém místě převzato od osoby dopravující zboží kupujícímu.

V případě, že kupující odmítne zboží převzít bez udání důvodu a předchozího písemného storna, může prodávající nárokovat náklady spojené se zasláním zboží (přepravné, balné,...) u kupujícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.

 

 

4. Prohlídka zboží po dodání – vady zboží při dodání

Prodávající upozorňuje kupujícího, že dle § 2104 občanského zákoníku je kupující povinen věc prohlédnout co nejdříve poté, co je mu dodáno a přesvědčit se o vlastnostech zboží a jeho množství. Kupující je zejména povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, které by měl obdržet a za přítomnosti osoby, která zboží doručila, zkontrolovat zásilku.

V případě, že kupující zjistí jakoukoli nesrovnalost (poškození, zničení, dodání jiného zboží, dodání jiného množství zboží apod.) a zboží převezme, je povinen o tom bezodkladně informovat prodávajícího, nejpozději do 24 hodin, a to e-mailem na adresu reklamace@akoupelnyatopeni.cz. Současně je povinen do přepravního listu podrobně popsat zjištěné nesrovnalosti a přepravní list čitelně podepsat.

 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a následujících občanského zákoníku

V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je oprávněn bez uvedení důvodů odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dní ode dne, kdy on, nebo osoba kupujícím určená, převzal zboží, které mu bylo dodáno na základě uzavřené kupní smlouvy.

(Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.)

 

Pokud se tedy rozhodne spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 a následujících občanského zákoníku, měl by postupovat následovně:

  • Spotřebitel zašle prodávajícímu písemně či e-mailem vyrozumění, že odstupujete od kupní smlouvy, a to tak, aby toto oznámení bylo nejpozději 14. den po obdržení zboží odesláno prodávajícímu.
  • Oznámení lze zaslat písemně na adresu: HORÁK-CZ, s.r.o., Zadní 263/26, Rumburk, PSČ 40801, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@akoupelnyatopeni.cz.
  • Prodávající zašle spotřebitel v nejbližším možném termínu potvrzení o přijetí a akceptaci tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy


Vrácení zboží a vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy dle § 1829 a následujících občanského zákoníku, vzniká mu povinnost vrátit prodávajícímu dodané zboží. Zboží může buď vrátit osobně na prodejně prodávajícího, nebo jej zaslat prodávajícímu – adresa prodejny i doručovací adresa pro vrácení zboží je HORÁK-CZ, s.r.o., Zadní 263/26, Rumburk, 40801.

Zboží musí být vráceno či odesláno prodávajícímu bezodkladně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů po odstoupení. Bude-li zboží zasíláno přepravní službou, žádá prodávající spotřebitele o zaslání informace o tom, která přepravní společnost zboží doručí a v jakém předpokládaném termínu. Rovněž je nutné, aby se osoba odesílatele zásilky shodovala s osobou kupujícího. Neohlášené zásilky nebo zásilky od neznámých osob nejsme povinni přebírat.

Dle § 1820 odst. písm. g) občanského zákoníku nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu kupující.

Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které obdržel od kupujícího při uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebované nebo jinak neuvedené do původního stavu (např. je poškozen originální obal), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody (např. náklady na uvedení do původního stavu) a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné písařské chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající stornuje objednávku nebo dá kupujícímu jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Prodávající je dále oprávněn stornovat objednávku (odstoupit od kupní smlouvy), pokud nebude schopen dodat kupujícímu objednané zboží ve sjednané lhůtě z důvodů, které prodávající zjevně nezavinil (např.  výpadky v dodávkách zboží, celosvětové, evropské či lokální přerušení dodavatelských cest, dlouhodobé prodlení v dodávce zboží dodavatelem prodávajícího, výpadky dodávek zboží způsobené pandemií Covid 19 apod.), nebo z jiných důvodů, kde plnění znemožnila mimořádná nepředvídatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli prodávajícího (živelní pohroma, občanské nepokoje, válečný konflikt, epidemie apod.).

Kupní cena zaplacená do té doby kupujícím bude v případě odstoupení od smlouvy prodávajícím vrácena bezodkladně kupujícímu.

 

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě výskytu vad zboží uplatňuje kupující reklamaci e-mailem na adresu reklamace@akoupelnyatopeni.cz pouze v případě, že výrobce nebo dovozce nedisponuje servisní sítí nebo v záručním listě neuvádí, že záruku na své výrobky drží sám ( v tomto případě se reklamace uplatňuje přímo u výrobce). V oznámení specifikuje číslo objednávky, datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, podrobný popis závady, případně fotodokumentaci a přikládá kopii prodejního dokladu. Pokud bude chtít kupující zaslat reklamované zboží prodávajícímu, je nutno toto předem písemně avizovat na reklamace@akoupelnyatopeni.cz. Neavizované zásilky prodejce nepřebírá.

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

 

7. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se dodávkou zboží či služeb na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 Uvedené ceny dopravného platí pouze pro zaslání po ČR.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

DOPRAVA ZDARMA0 Kč
osobní odběr v naší prodejně v Rumburku0 Kč
doprava objednávky 1-1000 Kč (objednávky od 1 Kč do 1 000 Kč )99 Kč
doprava objednávky 1001-2000 Kč (objednávky od 1 001 Kč do 2 000 Kč )139 Kč
doprava objednávky 2001-3500 Kč (objednávky od 2 001 Kč do 3 500 Kč )249 Kč
doprava objednávky 3501-5000 Kč (objednávky od 3 501 Kč do 5 000 Kč )349 Kč
doprava objednávky 5001-10000 Kč (objednávky od 5 001 Kč do 10 000 Kč )409 Kč
doprava objednávky 10001-15000 Kč (objednávky od 10 001 Kč do 15 000 Kč )469 Kč
doprava objednávky 15001-20000 Kč (objednávky od 15 001 Kč do 20 000 Kč )509 Kč
doprava objednávky 20001-25000 Kč (objednávky od 20 001 Kč do 25 000 Kč )569 Kč
doprava objednávky 25001-30000 Kč (objednávky od 25 001 Kč do 30 000 Kč )629 Kč
doprava objednávky 30001-40000 Kč (objednávky od 30 001 Kč do 40 000 Kč )729 Kč
doprava objednávky 40001-60000 Kč (objednávky od 40 001 Kč do 60 000 Kč )849 Kč
doprava objednávky 60001-80000 Kč (objednávky od 60 001 Kč do 80 000 Kč )949 Kč
doprava objednávky 80001-100000 (objednávky od 80 001 Kč do 100 000 Kč )1 099 Kč
doprava objednávky 100001-130000 (objednávky od 100 001 Kč do 130 000 Kč )1 299 Kč
doprava objednávky 130001-150000 (objednávky od 130 001 Kč do 150 000 Kč )1 499 Kč
  

 

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou - při předání zboží49 Kč

platba řidiči při předávce

Převodem z účtu0 Kč

zboží dodáme až po zaplacení dané částky na náš účet

V hotovosti při os. vyzvednutí v Rumburku0 Kč

POZOR !!

Při osobním odběru není možné platit kartou

Cofidis úvěr iplatba.cz0 Kč
  

 

  

Při odběru na prodejně není možná platba kartou

Dopravné ZDARMA:

Platí jen pro označené výrobky DOPRAVA ZDARMA

Příplatky k dopravnému

Z přepravních důvodů je k určitému druhu zboží účtován příplatek.

Seznam příplatků:

  • v případě objednání kotle na tuhá paliva, krbové vložky nebo krbových kamen bude ke standardnímu dopravnému připočten hmotnostní příplatek 749 Kč/ks.
  • v případě objednání akumulační nádrže je připočten objemový příplatek 349 Kč/ks.
  • v případě objednání ohřívače vody 50-200l je příplatek 199 Kč, pro objem nad 200 l je 349 Kč/ks
  • pro zrcadla je příplatek 399 Kč/ks
  • pro radiátory je příplatek 69 Kč/ks
  • pro KG trubky 5 metrů  69 Kč/ks

Více informací o dopravném naleznete zde.

Ceník dopravy obkladů a dlažeb:

OBKLADY A DLAŽBY zavážíme pouze vlastní dopravou při minimální objednávce 5000,- do těchto lokalit :

Ústecký kraj, Liberecký kraj a region Praha.

Dopravné je zpoplatněno dle standardního ceníku dopravného.

 

 

Seznam výdejních míst pro vyzvednutí zboží :

Doprava na výdejní místo je standardně zpoplatněna dle sazebníku podle hodnoty objednávky (viz tabulka nahoře).Upozornění: Jedná se o vyzvednutí zásilky na překladišti našeho přepravce firmy PPL, kam bude od nás dopravena. Zde si budete moci zásilku převzít. Konkrétní výdejní místo je tedy nutno vybrat ze seznamu a uvést do textové poznámky ve čtvrtém kroku objednávky. Bližší Informace Vám poskytneme na kontaktních číslech.

 

Seznam jednotlivých výdejních míst pro balíkové zásilky (do 30kg, ne pro zboží na paletě):

PPL Depo 01 - Praha východ, Bečovská 939, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Telefon: +420 225 990 616

PPL Depo 02 – České Budějovice Hlinská 2, 370 01 České Budějovice, Telefon: +420 387 000 820

PPL Depo 03 – PlzeňPodnikatelská 32, 301 00 Plzeň – Borská pole, Telefon: +420 377 338 641

PPL Depo 04 – TepliceKateřinská 95 (CTPark Teplice), 417 42 Nové Modlany, Telefon: +420 412 709 379

PPL Depo 05 – Hradec KrálovéBřezhradská 199/2a, 503 32 Hradec Králové, Telefon: +420 495 404 801

PPL Depo 06 – BrnoDrčkova 3, 628 00 Brno - Líšeň, Telefon: +420 544 120 411

PPL Depo 07 – OstravaFrantiška a Anny Ryšových 1168/21, 721 00 Ostrava Svinov - Dubí, Telefon: +420 595 222 326

PPL Depo 08 - SlušoviceNové Dvory, 763 15 Slušovice, Telefon: +420 577 981 369

PPL Depo 09 – OlomoucDolní Novosadská (VGP Park Olomouc), 779 00 Olomouc - Nemilany, Telefon: +420 585 495 250

PPL Depo 10 – Praha západK Třebonicům, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, Telefon: +420 225 331 111

PPL Depo 11 – LiberecAmerická 363, 460 10 Liberec - Františkov, Telefon: +420 485 151 676

PPL Depo 12 – HumpolecJiřice 270, 396 01 Humpolec, Telefon: +420 565 300 401

PPL Depo 14 – Praha severMělnická 109, 250 65 Líbeznice, Telefon: +420 225 331 505

 

Seznam jednotlivých výdejních míst pro paletové zásilky a zboží nad 30kg:

PPL Depo - 31 Praha (Jažlovice)Zděbradská 92, hala DC4, Říčany - Jažlovice, 251 01

PPL Depo 32 - České BudějoviceHlinská 2, 370 01 České Budějovice, Telefon: +420 387 000 820

PPL Depo 33 – Plzeň, Podnikatelská 32, 301 00 Plzeň – Borská pole, Telefon: +420 377 338 641

PPL Depo 34 – Teplice,Kateřinská 95 (CTPark Teplice), 417 42 Nové Modlany, Telefon: +420 412 709 379 PPL Depo 35 - Hradec Králové Březhradská 199/2a, Hradec Králové, 503 32

PPL Depo 36 - Brno,Evropská 840, CT Park, Modřice, 664 42

PPL Depo 37 - Ostrava, Podnikatelská 877, Ostrava - Hrabová, 720 00

PPL Depo 39 – Olomouc, Dolní Novosadská (VGP Park Olomouc), 779 00 Olomouc - Nemilany, Telefon: +420 585 495 250 PPL Depo 41 – Liberec, Americká 363, 460 10 Liberec - Františkov, Telefon: +420 485 151 676

 

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v zásilce. Záruční listy při expedici nejsou vyplněny, protože ze zákona má zákazník 14 dní na odstoupení od smlouvy a většinou jsou součástí originálních balení. Ze zákona však při reklamaci stačí předložit nákupní doklad. Platné od 14/01/2014

Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

Přijmout všePouze nezbytné